Władze jednostki

Dyrektorem Katedry Akustyki jest 
Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski, Dziekan Wydziału Fizyki

 

Stopnie i tytuły:

 • Fizykę na naszym Wydziale studiowałem w latach 1988 – 1993, a pracę magisterską pisałem w Zakładzie Elektroakustyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Hojana
 • Pracę doktorską obroniłem w  roku 2000, moim promotorem był prof. dr hab. Rufin Makarewicz
 • Tytuł doktora habilitowanego uzyskałem w roku 2015 na podstawie monografii „Prognozowanie hałasu samochodowego”

Funkcje naukowe i organizacyjne:

 • Dyrektor Instytutu Akustyki, Wydziału Fizyki UAM, 1 wrzesień 2016 – 31 grudzień 2019
 • Kierownik Katedry Akustyki, Wydział Fizyki, UAM, od 1 stycznia 2020
 • Kierownik Zespołu Dydaktycznego ds. kierunku Akustyka (nieprzerwanie od roku 2012)
 • Członek Rady Wydziału Fizyki UAM, 2016-2020
 • Przewodniczący Rady Instytutu Akustyki Wydziału Fizyki UAM, 2016-2019
 • Członek Komitetu Akustyki PAN, kadencja 2020-2023, Przewodniczący Sekcji Akustyki Środowiska
 • Członek European Association of Hearing Aid Professionals (AEA).
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (od marca 2019)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. potwierdzenia efektów Uczenia (2016/2017)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. kształcenia na kadencję 2016-2020
 • Członek Rady Jakości Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2016-2020
 • Członek Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2016-2020
 • Członek kolegium dziekańskiego w latach 2016-2019
 • Członek Komisji Dziekańskiej ds. Kadry i Struktury, Wydział Fizyki, kadencja 2016-2019
 • Członek Rady Dziekańskiej na okres roku akademickiego 2019/2020
 • Członek Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od października 2019)
 • Pomysłodawca, Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, Prezes Zarządu „Stowarzyszenie Absolwentów I Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Stowarzyszenie założone 10 kwietnia 2018 r.
 • Przewodniczący lub Członek Komitetów organizacyjnych i naukowych wielu seminariów, sympozjów i konferencji, m.in.:
  • LXVI Otwarte Seminarium z Akustyki oraz Warsztaty Hałasowe, Boszkowo, 17-20.09.2019
  • VI Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie i II Forum Młodych Badaczy, 27-28.10.2020r
  • Sympozjum Naukowego Reżyserii Dźwięku, Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 2016
  • Sympozjum „Kształcenie w zakresie Protetyki Słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych”, Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 2018.
  • seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem (INAD)
 • Współorganizator wydarzenia Sound Art Festiwal 28-29.02.2020r.
 • Redaktor naczelny czasopisma Protetyka Słuchu – Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (od września 2019)
 • Członek Komitetu Naukowego czasopisma Protetyka Słuchu – Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu od września 2019r

Doświadczenie grantowe

Obecna sytuacja zmusza nas do zmiany tradycyjnego sposobu myślenia o finansowaniu działalności naukowej i dydaktycznej. Oprócz środków pochodzących z subwencji, zmuszeni jesteśmy do pozyskiwania finansowania z innych zewnętrznych źródeł. W ostatnich latach zdobywałem doświadczenie i uczestniczyłem w wysokobudżetowych projektach, między innymi:

 • Główny wykonawca w projekcie Healthy society towards optimal management of wind turbines’ noise, POLNOR2019, NCBiR (konsorcjum 8 jednostek), budżet projektu 4 508 275,00
 • Kierownik projektu „FIZ_UP! Centrum kompetencji n Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr projektu POWR.03.01.00-00-K386/16, budżet projektu: 1 168 706,40, liczba studentów objętych wsparciem: 152
 • Koordynator wydziałowy projektu „ZPCK: Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji – program podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr projektu POWR.03.04.00-00-D107/16, budżet projektu: 1 007 520,00, liczba pracowników objętych wsparciem: 220
 • Kierownik projektu „Z siłą i mocą na rynek pracy! Wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu”, nr projektu POWR.03.01.00-00-S157/17-01, budżet projektu: 2 833 474,88, liczba studentów objętych wsparciem: 180
 • Koordynator wydziałowy projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr projektu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17, wydziały budżet projektu: 3 786 420,45, liczba studentów objętych wsparciem: 180

Zainteresowania naukowe

Naukową przygodę z Akustyką rozpocząłem podejmując tuż po studiach pracę w Zakładzie Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Ozimka. Trzy lata później związałem się z Zakładem Akustyki Środowiska kierowanym wówczas przez prof. dr. hab. Rufina Makarewicza, a obecnie przez prof. dr. hab. Annę Preis. Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z generacją i propagacją hałasu samochodowego, szynowego, przemysłowego oraz hałasu generowanego przez turbiny wiatrowe. Dużo uwagi poświęcam też zagadnieniom związanym z protetyką słuchu i czynnikom fizycznym, które mogą przyczynić się do zaburzeń słyszenia. Efektem działalności w tym obszarze jest kilkadziesiąt artykułów w Biuletynie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków słuchu oraz w kwartalniku „Protetyka Słuchu”.

Dorobek naukowy

Jestem autorem i współautorem 31 artykułów naukowych, z których 24 indeksowanych jest w bazie Web of Science, 10 rozdziałów w monografii „Protetyka słuchu” wydanej pod redakcją E. Hojana przez Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014. Rok później ukazała się monografia mojego autorstwa: „Prognozowanie hałasu samochodowego” (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015). Byłem recenzentem artykułów dla czasopism naukowych, m.in.: Noise Control Engineering Journal, Applied Acoustics, Archives of Acoustics oraz 75 recenzji prac dyplomowych licencjackich na kierunku Akustyka, Specjalność Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem, 9 recenzji prac dyplomowych magisterskich na kierunku Akustyka.

Doświadczenie dydaktyczne

Od wielu lat prowadzę zajęcia dydaktyczne z Dopasowania aparatów słuchowych, budowy aparatów słuchowych, hałasu komunikacyjnego, Matlaba, wpływu hałasu i drgań na człowieka. Byłem opiekun i promotorem kilkunastu prac magisterskich. Od roku 2012 pełnię funkcję koordynatora kierunku studiów Akustyka.

W roku 2013 przygotowałem wniosek w konkursie dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Kierunek Akustyka został nagrodzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.

Dyrektor Katedry Akustyki
prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
roman_g@amu.edu.pl
61 829 51 16

Komentarze są wyłączone.