Seminarium KA Andrzej Skumiel

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminarium naukowe Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 17 maja br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pan Prof. dr hab. Andrzej Skumiel z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Metody generacji rotującego pola magnetycznego wysokiej częstotliwości

Streszczenie:
W prezentacji przedstawiono kilka metod generacji rotującego pola magnetycznego wysokiej częstotliwości w układach 2- i 3-fazowych pobudzanych zarówno sygnałami sinusoidalnymi jak i prostokątnymi.
Ta metoda nowej generacji wykorzystuje zamknięty obwód magnetyczny (torus magnetyczny) z elementami ferrytowymi.
Uzyskane amplitudy natężenia pola magnetycznego zależne są od częstotliwości, ale też od od napięcia zasilającego i od parametrów konstrukcyjnych obwodów magnetycznych.
Jak dotąd udało się uzyskać rotujące pole magnetyczne o maksymalnej amplitudzie natężenia rzędu 20 kA·m-1. Górny zakres częstotliwości zależny jest od parametrów wzmacniaczy mocy, lub modułów przełączających.
Przeprowadzone testy układów wskazują na możliwość wykorzystania urządzenia w magnetycznej hipertermii lub w zastosowaniach przemysłowych.
Otrzymane wyniki pomiarów kalorymetrycznych wskazują, że przy stałej częstotliwości f, szybkość wzrostu temperatury dT/dt jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola magnetycznego ∝ H2 a przy stałym natężeniu H jest proporcjonalna do kwadratu częstotliwości ∝ f2 . W obszarze niskich natężeń rotującego pola magnetycznego dominują straty energii cieplnej wywołane relaksacją magnetyczną.
Porównawcze testy z polem oscylującym (jednokierunkowym) wskazują, że efekty cieplne wywołane rotującym polem magnetycznym są około 2-krotnie bardziej wydajne. 

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.

Link do wydarzenia na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1652685864883?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher

prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher

Katedra Akustyki, Wydział Fizyki UAM

Komentarze są wyłączone.